Doprovázení pěstounských rodin

Kdo jsme

Jsme pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí, uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče s pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a poručníky na území celého Moravskoslezského kraje. Od roku 2013 s námi spolupracovalo přes 150 pěstounských rodin.

V současné době máme volnou kapacitu pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče. V případě zájmu, prosím, kontaktujte koordinátorku Doprovázení pěstounských rodin
Mgr. et Mgr. Petru Feller Staniekovou – tel.: 775 938 066, e-mail: feller.elim@email.cz.

Principy naší práce

  • zaměření veškerých aktivit na nejlepší zájem dítěte;
  • participace dítěte na řešení situací v rodině;
  • respekt k jedinečnosti situace dítěte a pěstounské rodiny;
  • kvalita a stabilita péče;
  • otevřenost a důvěra.

Poslání

Doprovázení je soubor činností, jejichž posláním je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách (pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu).

Cíle

Nejobecnějším cílem doprovázení je návrat dítěte do jeho původní rodiny. K tomuto cíli směřujeme prostřednictvím všestranné podpory dítěte i jeho náhradní rodiny. S náhradní rodinou spolupracujeme na vytvoření bezpečného a podnětného prostředí, především s ohledem na individuální potřeby dítěte, ale také s respektem k jeho identitě a biologické rodině.

Dílčí cíle

  • dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině;
  • posilovat vztah dítěte k jeho biologické rodině a zajistit bezpečný kontakt s blízkými osobami, pokud je to v jeho zájmu;
  • rozvíjet dovednosti a znalosti náhradních rodičů.

Cílová skupina

  • osoby pečující a osoby v evidenci (dále v textu je užíván termín „pěstoun“) a děti svěřené do předpěstounské/pěstounské péče, poručenské péče nebo do pěstounské péče na přechodnou dobu ve věku do 18 let, jejichž bydliště je na území Moravskoslezského kraje;
  • každé dítě, které požádá o ochranu svého života a svých dalších práv dle §8 ZSPOD.

Osobám, které se na naši službu obrátí, ale nespadají do cílové skupiny, jsou poskytnuty informace a kontakty na jiné možné poskytovatele těchto služeb.

Podpořte
ELIM OPAVA