Poskytované služby

Pěstounům, kteří s Elimem Opava, o.p.s. uzavřeli dohodu o výkonu pěstounské péče, poskytujeme odborné Doprovázení při výkonu náhradní rodiné péče a dle Zákona o sociálně-právní ochraně dětí zajišťujeme (případně zprostředkováváme) následující:

 • sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče – pravidelné dvouměsíční návštěvy v domácnosti pěstounů s cílem všestranně podpořit jak pěstouny, tak dítě na jejich cestě životem;
 • krátkodobou respitní péči, tedy pomoc při zajištění péče o svěřené dítě (v případě naléhavé situace, kdy nejsou pěstouni schopni vlastními silami zajistit péči o dítě);
 • dlouhodobou respitní péči – pěstoun má nárok na to, abychom se 14 dní v roce postarali o dítě, které má v pěstounské péči a on měl prostor na odpočinek. Za tímto cílem organizujeme výlety, víkendové a týdenní pobyty pro děti;
 • zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci;
 • odbornou pomoc při budování a rozvíjení vztahů dítěte s jeho biologickou rodinou a osobami dítěti blízkými – v případě kontaktů s původní rodinou můžeme nabídnout naše prostory a přítomnost odborníka;
 • vzdělávání v oblasti péče a výchovy dítěte – pěstouni mají právo a také povinnost vzdělávat se 24 hodin ročně. Toto jim zajišťujeme prostřednictvím několika typů kurzů – dopolední, odpolední semináře, víkendové pobyty, kluby pěstounů aj. Pěstouni mají také možnost individuálního vzdělávání přímo ve své domácnosti;
 • poskytování poradenské péče, doprovod při kontaktu s institucemi.

V případě, že výše uvedené služby nemůžeme poskytnout, poskytujeme pěstounům finanční prostředky na zajištění těchto práv a povinností vyplývajících z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.

Jak je z výše uvedených bodů patrné, trávíme většinu našeho pracovního dne v terénu. V případě potřeby osobního setkání si prosím domluvte termín s konkrétním pracovníkem (kontakty Náš tým).

Co navíc můžeme rodinám poskytnout

 • doučování a další podporu proškolených dobrovolníků z Dobrovolnického centra Elim Opava;
 • zábavné a vzdělávací akce pro děti i celé rodiny (Mikulášská nadílka, Den dětí aj.);
 • návazné služby – jsme také poskytovatelem sociálních služeb a nabízíme využití Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi;
 • dary od sponzorů a dárců (dětské oblečení, hračky, pleny, potraviny aj.).

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Máme také bohaté zkušenosti s Doprovázením pěstounů na přechodnou dobu (dále jen PPPD), o které jsme připraveni operativně pečovat a spolu s nimi vytvářet bezpečné zázemí pro děti v ohrožení. Do PPPD se dostávají jak děti právě narozené, jejichž biologičtí rodiče je nechtějí z porodnice převzít do své péče, nebo děti, jejichž rodiče je nemohou převzít do péče z důvodu špatného zdravotního, psychického nebo sociálního stavu (např. matka závislá na drogách, matka bez domova apod.). Další skupinou jsou děti starší, jejichž rodiče o ně nemohou dočasně pečovat, ale je velká pravděpodobnost návratu dítěte zpět do biologické rodiny (např. pokud je rodič samoživitel a nemá širší rodinné zázemí, důvodem může být hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody apod.).

PPPD je časově omezená a má trvat maximálně jeden rok. Spolupracujeme a komunikujeme s jednotlivými subjekty tak, aby byla zajištěna podpora pěstounům i dětem. Mezi konkrétní formy podpory patří např. sociální poradenství, krizová intervence, vzdělávací a sociálně terapeutická činnost, případně jiné služby.

Děti, které přicházejí do přechodné pěstounské péče, zažily často v životě mnohá traumata a ztráty. PPPD by jim měla nabídnout co nejstabilnější a nejklidnější prostředí. Od pěstounů se očekává, že budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou, rovněž se budou podílet na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.

Podpořte
ELIM OPAVA