Pomoc rodinám s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Je terénní a ambulantní sociální služba, která podporuje rodiny s dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a podporujeme ke změně.

Cílem SAS Elim Opava je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby SAS je prevencí před umístěním dítěte do ústavní či náhradní rodinné péče.

Dílčí cíle

 • rodina je schopna zabránit negativním dopadům na vývoj dítěte;
  Příklad situací ohrožujících zdravý vývoj dítěte: zadluženost rodiny, závislost na sociálních dávkách, nemoc rodiče, špatná bytová situace;
 • rodina je schopna svépomocí (za pomoci běžně dostupných prostředků) řešit své problémy;
 • rodinné vztahy jsou navázány, rodina umí komunikovat mezi sebou;
 • rodina umí jednat s úřady, školami apod.

Klienty služby jsou

Rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let žijící v Opavě a okolí, z kulturně, geograficky a socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí.

Zásady

 • bezplatnost – služba je poskytována bez úhrady;
 • profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky;
 • individuální přístup – pracovníci respektují individuální potřeby klienta;
 • diskrétnost – pracovníci chrání soukromí a citlivé a osobní údaje klientů;
 • neutralita – při jednání v rodině nikomu nestraníme.

Obecné principy služby při práci s rodinou a dítětem

 • přístup k rodině jako k systému;
 • primární zaměření na dítě a jeho potřeby – klíčový je „zájem dítěte“;
 • sekundární zaměření na potřeby všech dalších členů rodiny, kteří jsou pro dítě klíčoví v zajištění jeho potřeb;
 • zvyšování kompetencí rodiny k převzetí zodpovědnosti za řešení své situace;
 • individuální plánování realizované v úzké spolupráci s rodinou, s pracovníky OSPOD, případně s dalšími odborníky, kteří rodinu podporují.
Podpořte
ELIM OPAVA