Elim Opava, o.p.s.

Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239
IČ 02278197

Více informací »

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání

Posláním služby SAS Elim Opava je pomáhat při řešení problémů rodin s dětmi, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování, a které nejsou tyto rodiny schopny samy řešit.

Cíl

Cílem SAS Elim Opava je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby SAS je prevencí před umístěním dítěte do ústavní či NRP.

Dílčí cíle SAS Elim Opava pro rodiny s dětmi:

 • Rodina je schopna zabránit negativním dopadům na vývoj dítěte. Příklad situací ohrožujících zdravý vývoj dítěte: zadluženost rodiny, závislost na sociálních dávkách, nemoc rodiče, špatná bytová situace.
 • Rodina je schopna svépomocí (za pomoci běžně dostupných prostředků) řešit své problémy.
 • Rodinné vztahy jsou navázány, rodina umí komunikovat mezi sebou.
 • Rodina umí jednat s úřady, školami apod.

Cílová skupina

Klienty služby jsou rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let žijící v Opavě, Hlučíně a okolí, z kulturně, geograficky a socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí.

Poskytované činnosti

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované rodině s dítětem/dětmi, u kterého/rých je jeho/jich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého/rých existují další rizika ohrožení jeho/jich vývoje.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (doučování, jedno- i vícedenní akce, podpora a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření, udržování domácnosti, podpora a nácvik v jednání na úřadech, institucích a školách, rozvoj psychomotoriky)
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (doprovod do a ze školských zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity aj.)
 3. sociálně terapeutické činnosti, (činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které vedou k začleňování do společnosti, upevňování pracovních návyků – pohybové, hudební, výtvarné, odpočinkové, dále psychosociální podpora – formou naslouchání, podpora výměnou zkušeností)
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při zajišťování dalších aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování, jednání na úřadech – bytovém úřadu, sociální odbor, úřad práce, odbor sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR).

Činnost SAS Elim Opava je rozdělena do těchto programů:

 1. Program Pro rodinu
 2. Program Kamarád pro volný čas a 3G
 3. Program Do-učení

Pokud chce rodina využít programy spojené s dobrovolníky (Kamarád pro volný čas, DO-učení), musí být vždy zapojena do programu Pro rodinu. Poté může klientská rodina využívat ve stejnou dobu všechny programy SAS.

Zásady:

 • bezplatnost – služba je poskytována bez úhrady
 • profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky
 • individuální přístup – pracovníci respektují individuální potřeby klienta
 • diskrétnost – pracovníci chrání soukromí a citlivé a osobní údaje klientů
 • neutralita – při jednání v rodině nikomu nestraníme

Obecné principy služby při práci s rodinou a dítětem:

 • primární zaměření na dítě a jeho potřeby – klíčový je „zájem dítěte“
 • sekundární zaměření na potřeby všech dalších členů rodiny, kteří jsou pro dítě klíčoví v zajištění jeho potřeb
 • přistup k rodině jako k systému
 • respekt k rozdělení sociálních rolí v rodině a k jejímu fungování
 • volba řešení daného problému je přizpůsobena zvyklostem rodiny
 • hledané řešení odpovídá vzájemným vztahům v rodině
 • posilování pozitivních prvků řešení problémů rodiny
 • hlubší porozumění problémům, které rodinu a její členy spoutávají a omezují optimálně využívat její potenciál
 • zvyšování kompetencí rodiny k převzetí zodpovědnosti za řešení své situace
 • individuální plánování realizované v úzké spolupráci s rodinou, s pracovníky OSPOD, případně s dalšími odborníky, kteří rodinu podporují

Průběh poskytování sociální služby – fáze:

 1. oslovení zájemci o službu – telefonicky, mailem, osobně
 2. jednání se zájemcem o službu – seznámení s rodinou, vyjednávání osobního cíle rodiny, zjišťování vnitřních i vnějších zdrojů, podávání informací o obsahu služby
 3. uzavření smlouvy o poskytování sociální služby – seznámení s obsahem smlouvy, uzavření smlouvy
 4. vlastní činnost s klientskou rodinou – individuální plánování
 5. ukončení poskytování služeb – ze strany poskytovatele, ze strany klienta

Pracovníci SAS Elim Opava se řídí těmito dokumenty:

 • zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • vyhláškou č. 505/2006 Sb
 • zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Standardy kvality sociálních služeb definovaných ve vyhlášce
 • zák. č.101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů
 • metodikami služby

Kontakt

 • Koordinátorka služby: Mgr Alena Peterková
 • telefon: 775 591 986
 • email: sas@elimopava.cz

Služba SAS je poskytována převážně terénní formou.
Ambulantně je služba poskytována:

 • v Hlučíně, Úzká 3:   po individuální domluvěMapa - Elim Hlučín
 • v Opavě, Rolnická 21a:   PO – od 13:00 do 16:00 hodinMapa - Elim Opava

 

Naši činnost podpořila

Logo Nadace Agrofert

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Úřadu vlády
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Církve bratrské
Logo Nadace Agrofert
Logo firmy Isotra
Logo firmy Optys
Orsay
Generální sponzor: velmi děkujeme za podporu
Teva pharmaceuticals