Elim Opava, o.p.s.

Nejste v tom sami


Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239

IČ 02278197

číslo účtu: 6100000777/5500

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poslání

Posláním služby SAS Elim Opava je pomáhat při řešení problémů rodin s dětmi, které nepříznivě ovlivňují jejich fungování, a které nejsou tyto rodiny schopny samy řešit.

Cíl

Cílem SAS Elim Opava je pracovat s rodinou tak, aby dítě mohlo žít ve funkční rodině. Poskytování služby SAS je prevencí před umístěním dítěte do ústavní či NRP.

Dílčí cíle SAS Elim Opava pro rodiny s dětmi:

 • Rodina je schopna zabránit negativním dopadům na vývoj dítěte. Příklad situací ohrožujících zdravý vývoj dítěte: zadluženost rodiny, závislost na sociálních dávkách, nemoc rodiče, špatná bytová situace.
 • Rodina je schopna svépomocí (za pomoci běžně dostupných prostředků) řešit své problémy.
 • Rodinné vztahy jsou navázány, rodina umí komunikovat mezi sebou.
 • Rodina umí jednat s úřady, školami apod.

Cílová skupina

Klienty služby jsou rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let žijící v Opavě, Hlučíně a okolí, z kulturně, geograficky a socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí.

Poskytované činnosti

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované rodině s dítětem/dětmi, u kterého/rých je jeho/jich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého/rých existují další rizika ohrožení jeho/jich vývoje.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (doučování, jedno- i vícedenní akce, podpora a nácvik rodičovského chování, vedení hospodaření, udržování domácnosti, podpora a nácvik v jednání na úřadech, institucích a školách, rozvoj psychomotoriky)
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (doprovod do a ze školských zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity aj.)
 3. sociálně terapeutické činnosti, (činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které vedou k začleňování do společnosti, upevňování pracovních návyků – pohybové, hudební, výtvarné, odpočinkové, dále psychosociální podpora – formou naslouchání, podpora výměnou zkušeností)
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí a při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při zajišťování dalších aktivit vedoucích k sociálnímu začleňování, jednání na úřadech – bytovém úřadu, sociální odbor, úřad práce, odbor sociálně právní ochrany dětí, Policie ČR).

Činnost SAS Elim Opava je rozdělena do těchto programů:

 1. Program Pro rodinu
 2. Program Kamarád pro volný čas a 3G
 3. Program Do-učení

Pokud chce rodina využít programy spojené s dobrovolníky (Kamarád pro volný čas, DO-učení), musí být vždy zapojena do programu Pro rodinu. Poté může klientská rodina využívat ve stejnou dobu všechny programy SAS.

Zásady:

 • bezplatnost – služba je poskytována bez úhrady
 • profesionalita – služba je poskytována kvalifikovanými pracovníky
 • individuální přístup – pracovníci respektují individuální potřeby klienta
 • diskrétnost – pracovníci chrání soukromí a citlivé a osobní údaje klientů
 • neutralita – při jednání v rodině nikomu nestraníme

Obecné principy služby při práci s rodinou a dítětem:

 • primární zaměření na dítě a jeho potřeby – klíčový je „zájem dítěte“
 • sekundární zaměření na potřeby všech dalších členů rodiny, kteří jsou pro dítě klíčoví v zajištění jeho potřeb
 • přistup k rodině jako k systému
 • respekt k rozdělení sociálních rolí v rodině a k jejímu fungování
 • volba řešení daného problému je přizpůsobena zvyklostem rodiny
 • hledané řešení odpovídá vzájemným vztahům v rodině
 • posilování pozitivních prvků řešení problémů rodiny
 • hlubší porozumění problémům, které rodinu a její členy spoutávají a omezují optimálně využívat její potenciál
 • zvyšování kompetencí rodiny k převzetí zodpovědnosti za řešení své situace
 • individuální plánování realizované v úzké spolupráci s rodinou, s pracovníky OSPOD, případně s dalšími odborníky, kteří rodinu podporují

Průběh poskytování sociální služby – fáze:

 1. oslovení zájemci o službu – telefonicky, mailem, osobně
 2. jednání se zájemcem o službu – seznámení s rodinou, vyjednávání osobního cíle rodiny, zjišťování vnitřních i vnějších zdrojů, podávání informací o obsahu služby
 3. uzavření smlouvy o poskytování sociální služby – seznámení s obsahem smlouvy, uzavření smlouvy
 4. vlastní činnost s klientskou rodinou – individuální plánování
 5. ukončení poskytování služeb – ze strany poskytovatele, ze strany klienta

Pracovníci SAS Elim Opava se řídí těmito dokumenty:

 • zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • vyhláškou č. 505/2006 Sb
 • zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Standardy kvality sociálních služeb definovaných ve vyhlášce
 • zák. č.101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů
 • metodikami služby

Kontakt

 • Koordinátorka služby: Mgr Alena Peterková
 • telefon: 775 591 986
 • email: sas@elimopava.cz

Služba SAS je poskytována převážně terénní formou.
Ambulantně je služba poskytována:

 • v Hlučíně, Úzká 3:   po individuální domluvěMapa - Elim Hlučín
 • v Opavě, Rolnická 21a:   PO – od 13:00 do 16:00 hodinMapa - Elim Opava

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Úřadu vlády
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo města Hlučína
Logo Církve bratrské
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce