Elim Opava, o.p.s.

Nejste v tom sami


Rolnická 21a, 747 05 Opava
tel.: 553 653 239

IČ 02278197

číslo účtu: 6100000777/5500

 

Doprovázení pěstounských rodin

Kdo jsme?

Jsme pověřenou organizací k sociálně-právní ochraně dětí a uzavíráme Dohody
o výkonu pěstounské péče s pěstouny
. Sociálně-právní ochranu dětí vykonáváme
na území celého Moravskoslezského kraje. Od roku 2013 s námi spolupracovalo
cca 150 pěstounských rodin.

V současné době máme volnou kapacitu pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče
s pěstouny. V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátorku doprovázení pěstounských rodin Mgr. Lenku Mrkvovou – tel.: 775 938 066, e-mail: pestouni.elim@email.cz.

Poslání a cíle

Naším posláním je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách (pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu) prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství, vzdělávání pěstounů a odlehčovacích služeb.

Naším cílem je podpora pěstounů při vytváření optimálního prostředí v rodinném systému, s ohledem na specifika a potřeby přijatého dítěte. Jako prvořadé vnímáme přizpůsobovat rozsah služeb individuálním potřebám rodin.

Dílčí cíle:

 • zajištění všech práv a povinností vyplývajících z Dohod o výkonu pěstounské péče
 • naplňování cílů uvedených v IPOD – naplňování práv a potřeb svěřených dětí
 • zvyšování výchovných kompetencí pěstounů při péči o svěřené dítě
 • bezpečný a pozitivní kontakt svěřených dětí s osobami blízkými

Cílová skupina

Cílová skupina Elim Opava, o.p.s. je definována zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů v závislosti na typu pověření. V naší organizaci jsou základní cílovou skupinou osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni) a dítě svěřené do předpěstounské či pěstounské péče, poručenské péče nebo do pěstounské péče na přechodnou dobu ve věku do 18 let, jejichž bydliště je na území Moravskoslezského kraje.

Výlet

Zásady práce

 • nejlepší zájem dítěte
 • participace dítěte
 • respekt k jedinečnosti situace dítěte a pěstounské rodiny
 • kvalita a stabilita péče
 • otevřenost a důvěra
 • bezplatnost
 • profesionalita
 • mlčenlivost

Doprovázení pěstounských rodin

Pěstounům, kteří s Elimem Opava, o.p.s. uzavřeli dohodu o výkonu PP, poskytujeme odborné Doprovázení při výkonu náhradní rodinné péče a dle ZSPOD zajišťujeme (případně zprostředkováváme) následující:

 • Sledování naplňování dohody o výkonu PP.
 • Krátkodobou respitní péči, tedy pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě (v případě naléhavé situace, kdy nejsou pěstouni schopni vlastními silami zajistit péči o dítě, jim s tím pomůžeme a péči o dítě zajistíme).
 • Dlouhodobou respitní péči – pěstoun má nárok na to, abychom 14 dní za rok dítě zaopatřili tak, aby si pěstoun mohl odpočinout. Za tímto cílem organizujeme výlety, víkendové a týdenní pobyty pro děti.
 • Zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci.
 • Odbornou pomoc při budování a rozvíjení vztahů dítěte s jeho biologickou rodinou a osobami dítěti blízkými – v případě kontaktů s původní rodinou můžeme nabídnout naše prostory a přítomnost odborníka.
 • Vzdělávání v oblasti péče a výchovy o dítě – pěstouni mají právo a také povinnost vzdělávat se 24 hodin ročně. Toto jim zajišťujeme prostřednictvím několika typů kurzů – víkendové pobyty, kluby pěstounů aj. Pěstouni mají také možnost individuálního vzdělávání přímo ve své domácnosti.
 • Poradenství
 • Máme bohaté zkušenosti s doprovázením pěstounů na přechodnou dobu, o které jsme připraveni operativně pečovat a spolu s nimi vytvářet odborné zázemí pro děti v ohrožení…

V případě, že výše uvedené služby nemůžeme poskytnout, poskytujeme pěstounům finanční prostředky na zajištění těchto práv a povinností vyplývajících z uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.

Jak spolupráce s rodinou probíhá?

 • Rodina s námi uzavře Dohodu o výkonu pěstounské péče, která ji garantuje čerpání výše uvedených služeb.
 • Rodina získá svého doprovázejícího pracovníka, který jí bude k dispozici a bude s rodinou v intenzivním kontaktu (min. 1x za 2 měsíce).
 • Pracovník zmapuje potřeby v rodině a společně s rodinou vytvoří Plán výkonu pěstounské péče, kde bude podrobněji popsáno, jakým způsobem a v jakém rozsahu budou námi nabízené služby rodině poskytovány.
 • Dítě

 • Zpracujeme historii dítěte a jeho vztahy k původní rodině a pomůžeme vám zajistit bezpečný kontakt dítěte s původní rodinou, který bude vždy vycházet z potřeb a zájmu dítěte. Na tzv. asistovaný kontakt připravíme všechny strany a zajistíme vhodné prostory i účast odborníka při jeho realizaci.
 • Zajistíme vše co je v naších možnostech a silách a vše ostatní vám pomůžeme zprostředkovat.
 • S každou rodinou se domlouváme na individuálním postupu, na specifickém způsobu uspokojování potřeb rodiny dle individuální situace, věku a potřeb dítěte.

Seznam činností vykonávaných na základě vydaného pověření
k sociálně právní ochraně dětí

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje (§ 6).
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově i vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
 • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
 • Zřizování a provozování výchovně rekreačních pobytů pro děti.
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • Vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Rodinám kromě standardních služeb nabízíme i další výhody:

Táborák

 • Doučování a další podporu proškolených dobrovolníků z Dobrovolnického centra Elim Opava
 • Zábavné a vzdělávací akce pro děti i celé rodiny (Mikulášská nadílka, Den dětí aj.)
 • Návazné služby – jsme také poskytovatelem sociálních služeb a nabízíme využití Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Krizového centra.
 • Dary od sponzorů a dárců (dětské oblečení, hračky, pleny, potraviny aj.)
 • Terapie hrou – naučíme vás, jak pracovat s dětmi, které zažily rané trauma, psychické či fyzické násilí, zanedbávání…

Dokumenty ke stažení:

 • Doprovázení pěstounských rodin se v organizaci Elim Opava, o.p.s. řídí vnitřními předpisy a pracovními postupy, které jsou k dispozici k nahlédnutí v kancelářích v Opavě (Rolnická 21A, Opava) a v Ostravě (V Zátiší 1, Ostrava). Soupis vnitřních předpisů je ke stažení zde:pdfSoupis vnitřních směrnic SPOD
 • Informace pro pěstouny o podávání stížností ke stažení zde:pdfPodávání stížností

Kde nás najdete:

Opava – Centrum Elim, Rolnická 21a, Opava-Kateřinky Mapa - Elim Opava
Ostrava – V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory Mapa - Elim Ostrava

Naši práci podpořili
Logo Ministerstva práce a sociálních věcí
Logo Moravskoslezkého kraje
Logo města Opavy
Logo Úřadu vlády
Logo Ministerstva vnitra ČR
Logo Ministerstva zdravotnictví
Logo města Hlučína
Potravinová a materiální pomoc
Logo Církve bratrské
Logo Církve bratrské
Logo KTST s.r.o.
Logo firmy Optys
Logo Dumag barvy s.r.o.
Logo Prestar s.r.o.
Orsay
Logo Haberkorn s.r.o.
Logo Komfort agentura práce
BNET Internet